Captain Philip Juana

Captain Philip Juana

Commander, Sierra Leone Navy